การขึ้นทะเบียนนายจ้าง


การขึ้นทะเบียนนายจ้าง

กรณีบุคคลธรรมดา

1) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อม สำเนา

2) สำเนาทะเบียนบ้าน

3) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ

1) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

2) สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของเจ้าของกิจการ

4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนิติบุคคล

1) สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน)

*** เอกสารประทับคราบริษัททุกหน้า***

2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสถานประกอบการหรือสำเนา ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3 )หนังสือมอบอำนาจ ติอากรแสตมป์30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และ ผู้รับมอบอำนาจคำถามที่เกี่ยวข้อง Action
การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง เรียกดูข้อมูล