รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่5
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่2
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่1
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัตงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center) จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2559
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน 1694 - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 2 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ - สำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุสำนักงานจำนวน 33 รายการ - สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือครบรอบ 22 ปี กรมการจัดหางาน จำนวน 1,000 เล่ม และซีดีพิมพ์ปก พิมพ์ลงในแผ่นซีดีพร้อมซอง จำนวน 1,000 แผ่น - กองแผนงานและสารสนเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 6 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานแรงงานเมียนมา ลาวและกัมพูชา ปี 2558 จำนวน 1 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานแรงงานเมียนมา ลาวและกัมพูชา ปี 2558 จำนวน 1 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ - กองการเจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มจำนวน 3 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 387 388 389 390 391 >  Last ›