สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรับสมัคร 1- 19 ธันวาคม 2560 RSS

 

                                                    


สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) มีรายละเอียดดังนี้

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้
  • ต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหรือใช้เงินสดค้ำประกันหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

 การรับสมัคร

  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.3๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5) ชั้น 1 ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
  • สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ฃ
  •  สำหรับผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วให้นำใบทหารกองเกิน (สด.๙) ที่เป็นเอกสารฉบับจริง (พร้อมสำเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ)
  • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กำกับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร