วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 115 RSS