เตือน!! นายจ้างรีบพาลูกจ้างต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติ จัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(วีซ่า) และขออนุญาตทำงาน ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ภายใน 30 มิถุนายน 2561 RSS