วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้บริการเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ รับคำขอใบอนุญาตทำงานและต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่มีบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง RSS

 

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้บริการเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ รับคำขอใบอนุญาตทำงานและต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่มีบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง บัตรผู้พลักถิ่นสัญชาติพม่า บัตรผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า บัตรสำรวจชุมชนบนพื้นที่สูง และบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความประสงค์จ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเข้าทำงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกในการเดินทางที่จะนำคนต่างด้าวมาติดต่อขอรับและต่อใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานฯ  ณ  ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

บัตรชนกลุ่มน้อย

หลักฐานนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ (สำเนาอย่างละ ๑ ชุด)

1.   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของสถานประกอบการ หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  

  (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2.   สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

3.  ในกรณีที่นายจ้างไม่มาด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หลักฐานแรงงานต่างด้าว (สำเนาอย่างละ ๑ ชุด)

1. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสี) หน้า – หลัง   

2. สำเนา ทร.38 ข หรือ ทร.14/1   

3. สำเนาเล่มใบอนุญาตทำงาน 

4. เล่มใบอนุญาตทำงานตัวจริง (เล่มสีน้ำเงิน) 

5. กรณีไม่นำคนต่างด้าวมาให้ทำหนังสือมอบอำนาจ

  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท   

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงาน 100 บาท ต่อคน