tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

กรมการจัดหางานจัด “CHIANGMAI IT JOBFAIR & CAREER EXPO 2019” หางานระบบ IT RSS

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน “CHIANGMAI IT JOBFAIR & CAREER EXPO 2019” จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวภายหลังเปิดงาน ว่า ปัญหาการว่างงานและปัญหาความยากจนถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศโดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ เพื่อเป็นการรองรับผู้ที่ว่างงานและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน ทำให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางประเภทอุตสาหกรรม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพทั้งในและนอกระบบ ทราบถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งยังเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ขณะเดียวกันนายจ้างจะได้ผู้ร่วมงานที่ตรงกับตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการอีกด้วย ถือเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงานเพื่อทำให้ผู้สมัครงานและนายจ้างที่เข้าร่วมงานได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

สำหรับบรรยากาศภายในงานวันนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการมาบริการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน จำนวน 86 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 459 ตำแหน่ง 2,007 อัตรา โดยตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการ 5 อันดับคือพนักงานขายของหน้าร้าน/เจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานฝ่ายผลิต ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ช่างเทคนิค พนักงานบัญชี/การเงิน ประเภทกิจการที่เข้าร่วมรับสมัครงาน 5 อันดับคือ ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจขนส่งและยานยนต์ ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งนี้ มีการรับสมัครงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียน นักศึกษาด้วย นอกจากรับสมัครงานแล้วยังมีฝึกอาชีพระยะสั้นอาชีพที่น่าสนใจ แบ่งเป็นโซนต่างๆ คือ โซนของขวัญ ของที่ระลึก อาหารและสุขภาพ และโซนเทคโลยี เช่น การทำกระเป๋าแฮนด์เมด ทำพวงกุญแจจากเครื่องหนังทำมือ การนวดหน้าเพื่อความงาม อาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนส ทำอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารคลีน การทำทาโกะยากิอาหารญี่ปุ่น  การตัดผมเดลิเวอรี่ซีเรียลเกมส์เพื่อการบำบัดผู้ป่วย การทำภาพยนตร์ 2 มิติ 3 มิติ การสร้างอาชีพใหม่กับ GRAP THAILAND โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการจัดการร้านค้าออนไลน์  Live สด ส้มตำบักหำ ลูกอีสานพลัดถิ่น เป็นต้น อีกทั้งยังมีอบรมอาชีพเสริมแนวใหม่ เป็นการ

ขายของออนไลน์บน Marketplace การสร้างรายได้หลักแสนจากแอปพลิเคชั่น การหารายได้จากยูทูป และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน รับลงทะเบียนไปต่างประเทศผ่านระบบ E-Service ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เป็นต้น ปิดท้ายด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่ม1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ และเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “CHIANGMAI IT JOBFAIR & CAREER EXPO 2019” ในครั้งนี้  จะเป็นการรองรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการ เปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงานในช่วงว่างระหว่างเรียน ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำ มีรายได้และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาการว่างงานลดลง และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติได้