tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ปลัดแรงงานลงพื้นที่อุดรธานี นำ CEO HRD Korea เยี่ยมสนามทดสอบภาษาเกาหลี พร้อมหารือเพิ่มยอดโควตาให้แรงงานไทยไปทำงานเกาหลี RSS

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายคิม ดงมัน CEO สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resource Development Services of Korea :  HRD Korea) นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบภาษาเกาหลี สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าสอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ทดสอบภาษาเกาหลี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) มาตั้งแต่ปี 2547 โดยกำหนดให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงาน ซึ่งคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยมีสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ โดย HRD Korea ได้แจ้งกำหนดการและรายละเอียดในการเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ใน 3 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมการผลิต รับเฉพาะเพศชาย 2. งานภาคเกษตร/ปศุสัตว์ รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย และงานก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย โดยได้มีการเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีไปแล้วเมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ใน 4 ศูนย์การรับสมัคร 4 จังหวัด ได้แก่ 1) ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร  2) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง 3) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี และ 4) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ผลการรับสมัครมีจำนวนทั้งสิ้น 12,418 คน เป็นงานอุตสาหกรรม 6,281 คน งานภาคเกษตร/ปศุสัตว์ 3,886 คน และงานก่อสร้าง 2,251 คน 

สำหรับวิธีการทดสอบนั้น จะมี 2 วิธีคือ ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์และทดสอบด้วยกระดาษ โดยมีสนามทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ดังนี้ 1) สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 11 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  2)สนามทดสอบจังหวัดอุดรธานี ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ณ อาคารพาณิชย์เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และทดสอบด้วยกระดาษ ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เลขที่ 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  3 สนามทดสอบจังหวัดลำปาง  ทดสอบด้วยกระดาษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เลขที่ 119 ถนนลำปาง – แม่ทะ ตำบลชมพู  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 4) สนามทดสอบจังหวัดนครราชสีมา ทดสอบด้วยกระดาษ ณ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เลขที่ 12 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ (21 กรกฎาคม 2562) กำหนดทดสอบภาษาเกาหลีด้วยกระดาษ มีศูนย์การทดสอบ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ 1) สนามทดสอบจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,558 คน 2) สนามทดสอบจังหวัดลำปาง จำนวน 2,317 คน 3) สนามทดสอบจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 2,465 คน โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบันมีสถิติแรงงานไทยที่ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวนทั้งสิ้น 76,365 คน โดยส่วนใหญ่ไปทำงานในกิจการอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง ตามลำดับ 

ภายหลังการตรวจเยี่ยมได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับสภาพการจ้างแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โดยฝ่ายไทยขอให้ช่วยดูแลสภาพการจ้างแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากห้องทดสอบภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์โดยขอให้ใช้ในการอบรมภาษาเกาหลี หรืออบรมอื่นๆ ให้คนหางานที่ไปทำงานตามระบบ EPS ด้วย ซึ่งปัจจุบันศูนย์ EPS ประเทศไทยมีห้องทดสอบภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 แห่ง คือที่กรุงเทพมหานคร และที่จังหวัดอุดรธานี และหารือขอเพิ่มโควตางานภาคอุตสาหกรรมการผลิต จากเดิม 4,800 คน/ปี เพิ่มเป็น 6,000 คน/ปี