tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ประชาสัมพันธ์สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน ที่จะหมดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ครับ RSS

 

ประชาสัมพันธ์สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว
กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน ที่จะหมดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ครับ