tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ RSS