tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน RSS

 

งานนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องการหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงานและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง เป็นการอำนวย   ความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้สมัครงาน อีกทั้งยังส่งเสริมการจ้างงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยมีกิจกรรมการรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ผู้สมัครงานโดยตรง ลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน