tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

หม่อมเต่า ส่ง แรงงานไทยไปตปท. หลังสถานการณ์โควิด-19 RSS

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงาน ในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนำกลับมาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็น และยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานเป็นสำคัญ ซึ่งความคืบหน้าในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยคลี่คลายลง นั้น จากตัวเลขเดือนมิถุนายน 2563 ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ แล้ว 907 คน โดยส่งไปทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด 231 คน อย่างไรก็ดี ยังสามารถจัดส่งได้อีก 51,346 คน ตามเป้าหมายตลาดแรงงาน คือ 1. ไต้หวัน จำนวน 19,889 คน 2. สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 6,319 คน 3. ญี่ปุ่น จำนวน  3,807 คน 4. สิงคโปร์ จำนวน 2,932 คน 5. อิสราเอล จำนวน 2,840 คน 6. มาเลเซีย จำนวน  2,444 คน และ อื่นๆ จำนวน 13,115 คน  จากเป้าหมาย จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน  ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำ ขณะเดียวกันยังสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมากด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว