วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132 RSS

 

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียนวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ท่านที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rptc.ac.th หรือ download เอกสาร