tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
 รายการ ประเภท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมงานวันมหกรรมอาชีพ สุพรรณบุรี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR CODE
งานนัดพบแรงงานย่อย
ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)ตามโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร (ระยะที่2) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ศก 4954 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณชั้น 14 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 4กญ 3467 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว. แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางนำเข้า MOU เพื่อเสนอต่อศบค.พิจารณาต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฎิบัติตามกฏหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 31 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 26 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 36 อัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮย 7209 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ ป้านแนะนำ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณโถงทางเดินด้านในสำนักอธิบดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ 593 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 < 1 2 3 4 >  Last ›