tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
 รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จับกัง1 ดัน MoU ต่ออายุในประเทศ เลี่ยงโควิด-19 หวังแก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ี 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะ่เจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ปฏิบัติงานณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคพื้นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ปฏิบัติงานณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน สั่งการ กรมการจัดหางานตรวจสอบ “ไทยมีงานทำ” พร้อมประสานบริษัทแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›