tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
 รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) จำนวน 400,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมภายในอาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปาและห้องน้ำศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำและล้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำใต้อาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ปี2564เงินในฯ อัพเดท 17092564
การจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ปี2564เงินนอกฯ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอ LED LED TV พร้อมระบบอุปกรณ์และติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 ่รายการ โดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ่เจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›