tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน New
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน ) New
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม) New
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม New
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ New
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว New
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนแหลมบัววิทยา
ประกาศ...ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง การจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างจ้างเหมา ของสนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนประชาอุทิศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562(ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562(ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 1 2 >