tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประการกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานว่างเดือนมกราคม2563
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน )
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม)
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนแหลมบัววิทยา
ประกาศ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562(ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ...กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562(ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา