tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (Scan QR CODE)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก (Scan QR CODE)
กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฎิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ตำแหน่่งงานว่างสำหรับผู้พิการ และ ตำแหน่ง part-time
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เมษายน 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ข่าวฝากประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน ๔ ตำแหน่ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 จำนวน 7 สาขาช่าง
สำนักงานคณะกรรมภารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มีนาคม 2563
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563