tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน 2564
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ตำแหน่งงาน จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ผังที่นั่งสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และแผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (Scan QR CODE)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก (Scan QR CODE)
กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฎิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ตำแหน่่งงานว่างสำหรับผู้พิการ และ ตำแหน่ง part-time
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ข่าวฝากประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน ๔ ตำแหน่ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 จำนวน 7 สาขาช่าง
 1 2 >