tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

 รายการ
การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีกระแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประกาศ ปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
กรมสรรพวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงพยาบาลสามชุกรับสมัครนักโภชนาการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2563
โรงพยาบาลสามชุกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-20 มีนาคม 2563
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการเเทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลประจำโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อัตรา
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ