ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอแจ้งเวียนประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่องย้ายข้าราชการ คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่องโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564