tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 และคณะ RSS

 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) นำโดย ด็อกเตอร์รูเปอร์โต มาฮูการ์ เศรษฐกรอาวุโส  ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน