งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานการวิจัยโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) RSS

 

   วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานการวิจัยโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมีนางพรปวีณ์ วิชิต ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้อง 803 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน

   วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ และการวิจัยของเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
  • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง