รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน พร้อมมอบนโยบาย RSS

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางพรปวีณ์ วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านข้อมูลตลาดแรงงาน  การศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน  ให้กับผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมการจัดหางาน ณ  ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน