ร่วมประชุม video conference เรื่องการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 RSS

 

 นายธวัช วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมทางไกล
ผ่านระบบ video conference เรื่องการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม