หัวหน้าศูนย์บริหาฯภาคใต้ ร่วมมอบกระเช้าให้กำลังใจในการทำงาน กับผวจ.สงขลา และรองผวจ. RSS