จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ครัวเรือนยากจน RSS

 

 วันอังคารที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ครัวเรือนยากจน : กรณีศึกษา โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  เรื่อง โครงการ  “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”