รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รับฟังการนำเสนอรายงานและหารือความร่วมมือด้านวิชาการฯ RSS

 

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานแนวทางการปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และรายงาน Regional Activity Tracker  พร้อมหารือแนวทางดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลระหว่างกระทรวงแรงงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม