ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีง RSS