tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ RSS

 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยสรุป ดังนี้

- การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเร่งรัดและรายงานการเบิกจ่าย

- นโยบายรัฐบาลรัฐบาลด้านการเงินการคลัง และหนังสือเวียนเกี่ยวข้อง

- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานของจังหวัดลำปางและภาคเหนือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว