tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email Lmi.innodoe@hotmail.com

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่นประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ RSS

 

  วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายธวัช  วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่นประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน