ผลการปฏิบัติงานการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา RSS

 

ผลการปฏิบัติงานในการออกพื้นที่ตามภารกิจการขยายเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 สรุปได้ดังนี้

กรมการจัดหางานมีภารกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่ม มีอาชีพ

มีรายได้ ซึ่งกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน มีการประสานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้สอดรับกับภารกิจของกรมการจัดหางาน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือหางานทำได้เหมาะสม โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน และในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ได้มีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่กลุ่มเป้าหมาย และได้ขอความร่วมมือเชื่อมโยงเว็บไซต์ข่าวสารตลาดแรงงาน http://www.doe.go.th (แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์“ข่าวสารตลาดแรงงาน”) ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๔ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ๒) โรงเรียนวัดสามเพลง ๓) โรงเรียนวัดมฤคทายวัน ๔) โรงเรียนวัดสุคนธาราม ๕) โรงเรียนวัดวังชะโด ๖) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ ๗) โรงเรียนรอซีดี ๘) โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) ๙) โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม ๑๐) โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ๑๑) โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ๑๒) โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม ๑๓) โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ๑๔) โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289)

๒. ผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวพบว่า การใช้บริการจากเว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมายใช้บริการข้อมูลข้อมูลแนะแนวอาชีพมากที่สุด รองลงมาข้อมูลด้านตลาดแรงงาน (LMI) ข้อมูลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน ข้อมูลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว และข้อมูลตำแหน่งงานในประเทศ ตามลำดับ