tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ RSS

 

            วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภูธราช มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี