tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

บันทึกเทปรายการวิทยุ เพื่อนแรงงาน คลื่นความถี่ AM 1593 KHz RSS

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตกมอบหมายให้นางปทิดา ท่านทรัพย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววัชราภรณ์ ห่วงทองนักวิชาการแรงงาน บันทึกเทปรายการ "เพื่อนแรงงาน" เพื่อนำเสนอข่าวสารของกรมการจัดหางานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนตำแหน่งงานว่างให้กับพี่น้องชาวแรงงาน และประชาชนทั่วไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 1593 KHz ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 - 15.30 น.