tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

บันทึกเทปรายการวิทยุ เพื่อนแรงงาน คลื่นความถี่ AM 1593 KHz RSS

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตกมอบหมายให้นางปทิดา ท่านทรัพย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งนำเสนอข่าวสารของกรมการจัดหางาน และหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนตำแหน่งงานว่างให้กับพี่น้องชาวแรงงานและประชาชนทั่วไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 1593 KHz ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 - 15.30 น.