tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

บันทึกเทปรายการวิทยุ เพื่อนแรงงาน คลื่นความถี่ AM 1593 KHz RSS

 

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตกและนายสมเจตน์ มลฑา นักวิชาการแรงงาน บันทึกเทปรายการ "เพื่อนแรงงาน" เพื่อนำเสนอข่าวสารของกรมการจัดหางาน ข่าวสารของหน่วยงนในสังกัดกระทรวงแรงงาน และประชามพันธ์ตำแหน่งงานว่างทางราชการ เอกชน รวมถึงแอพพลิเคชั่น "ไทยมีงานทำ" ให้กับพี่น้องชาวแรงงาน และประชาชนทั่วไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 1593 KHz ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 - 15.30 น.