tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์ตลาดแรงงานและทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต RSS

 

 วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. 
            นางเมทินี สุริยะ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"สถานการณ์ตลาดแรงงานและทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต" ในวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังการบรรยายทั้งสิ้น 438 คน   และได้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและความต้องการแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดภูเก็ตและพังงา ให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนได้รับทราบ