tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์ตลาดแรงงานและทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต RSS

 

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.
            นางเมทินี สุริยะ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สถานการณ์ตลาดแรงงานและทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต" ในวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังการบรรยายทั้งสิ้น 450 คน และได้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและความต้องการแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดภูเก็ตและพังงา ให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนได้รับทราบ