tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

ร่วมประชุมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 RSS

 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางเมทินี สุริยะ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายควง  ใสแจ่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เป็นประธาน