โครงการขยายเครือข่ายข่าวสาร ตลาดแรงงานสู่ตำบลหมู่บ้าน RSS

 

ผลการปฏิบัติงานในการออกพื้นที่ตามภารกิจการขยายเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้

1. แนะนำบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ - อำเภอบางปะหัน จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ๕) เทศบาลตำบลบางปะหัน ๖) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ๗) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา ๘) องค์การบริหารส่วนตำบลหัน - อำเภอบางปะอิน จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ ๑) เทศบาลตำบลคลองจิก ๒) เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ๔) เทศบาลตำบลบางกระสั้น ๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง ๖) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ๗) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ๘) องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ๑๐) เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ๑๑) เทศบาลตำบลปราสาททอง ๑๒) เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ - อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน 2. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สื่อที่กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานมากที่สุด คือ วารสาร/สิ่งพิมพ์ รองลงมาอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ/วิทยุชุมชน ส่วนจากเพื่อน/ญาติ/คนใกล้ชิดและหอกระจายข่าวได้รับในสัดส่วนเท่ากัน และกลุ่มเป้าหมายทราบว่า กรมการจัดหางาน มีเว็บไซต์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ สำหรับ ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายต้องการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเพิ่มเติม คือ ทาง Facebook มากที่สุด รองลงมาทางไลน์ ทาง e-mail และอาสาสมัครแรงงาน 3. การใช้บริการจากเว็บไซต์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายใช้บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพมากที่สุด รองลงมาข้อมูลจัดหางานในประเทศ ข้อมูลการตรวจและคุ้มครองคนหางาน ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน (LMI) ข้อมูลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว และข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศ ตามลำดับ