อธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบงาน และ มอบนโยบายการทำงาน RSS

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  รับมอบงานในหน้าที่ราชการ  และ มอบนโยบายการทำงานของกรมการจัดหางาน โดยมีนางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ร่วมการรับมอบงานและมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้

การขับเคลื่อนภารกิจของกรมการจัดหางานที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 3 ข้อ ได้แก่ 

1) เร่งรัดปฏิรูปกำลังแรงงาน (Workforce Transformation)

2) ส่งเสริมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงกับประเทศต้นทาง โดยเฉพาะในกิจการประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจ 

3) ยกระดับรายได้ ค่าจ้าง สำหรับแรงงานแรกเข้าทำงานให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้

นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน ได้แก่ 

1.ส่งเสริมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงกับประเทศต้นทาง โดยเฉพาะในกิจการประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจ

2.พัฒนารูปแบบการกำกับ ดูแล ตลอดจนสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างเอกชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะด้านแรงงานให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

3.ส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

4.ส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่า (Decent Work) ให้คนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไป หรือแรงงานกลุ่มพิเศษ

5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง มีศักดิ์ศรี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ

6.ขยายการบูรณาการเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคมและมีความปลอดภัยในการทำงาน

7.เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

8.ยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง

นอกจากนี้ ยังได้มอบภารกิจสำคัญอื่นๆ ที่สนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

1.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

2.การแก้ไขกฎหมาย

3.การบริหารงานบุคคล

นายสุชาติฯ กล่าวในตอนท้ายว่า   ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับข้าราชการกรมการจัดหางาน เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ว่า “การทำความดี แม้ไม่รู้ว่าทำไปทำไม ก็ต้องทำ การทำความดี แม้ไม่รู้ว่าทำไปถึงไหน ก็ต้องทำ การทำความดี แม้ไม่รู้ว่ามีใครทำบ้าง ก็ต้องทำ การทำความดี แม้ไม่มีใครชื่นชมยินดี ก็ต้องทำ การทำความดี แม้ต้องฝืนใจทำ ก็ต้องทำ การทำความดี แม้ไม่มีใครเห็น ก็ต้องทำ การทำความดี แม้ไม่เห็นผลตอบแทน ก็ต้องทำ การทำความดี แม้มีเวลาน้อยนิด ก็ต้องทำ เพราะความดี ก็ยังคงเป็นความดี อยู่ตลอดเวลา  เพราะคนดี ต้องทำดี เพราะคนดี ได้กำลังใจจากการทำความดี “ขอให้เชื่อมั่นในความดี ทำดีต้องได้ดี”