tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

ข้อมูลอาชีพปี 2565 จากการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลอาชีพปี 2565 จากการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล

  1. หมวด 1 : ผู้จัดการ ข้าราชการอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
  2. หมวด 2 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
  3. หมวด 3 : เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ
  4. หมวด 4 : เสมียน
  5. หมวด 5 : พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
  6. หมวด 6 : ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
  7. หมวด 7 : ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  8. หมวด 8 : ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
  9. หมวด 9 : ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน

หมวด 1หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7
หมวด 8
หมวด 9

ผู้บัญญัติกฎหมาย

นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์

ช่างเทคนิคด้านเคมี

เสมียนทั่วไป

พนักงานต้อนรับ

ผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก

ช่างก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่

คนงานและผู้ช่วยทำความสะอาดที่พักอาศัย

ข้าราชการระดับอาวุโส

นักอุตุนิยมวิทยา

ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา

เลขานุการทั่วไป

พนักงานเก็บเงินโดยสาร

ผู้ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ช่างก่ออิฐ

ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปแร่และหิน

คนงาน ผู้ช่วยทำความสะอาดสำนักงาน โรงแรม

ผู้นำตามประเพณีและหัวหน้าหมู่บ้าน

นักเคมี

ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

พนักงานพิมพ์ดีด

มัคคุเทศก์

ผู้ปลูกพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ

ช่างหิน ตัดหิน เจาะหิน

ผู้ควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะบ่อ

คนงานซักรีดเสื้อผ้าด้วยมือ

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสขององค์การที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่าง

นักธรณีวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์

ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พ่อครัว/แม่ครัว

ผู้ปลูกพืชแบบผสมผสาน

ช่างหล่อเทคอนกรีต

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์

คนงานทำความสะอาดยานพาหนะ

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ

ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

เสมียนรับฝาก-ถอนเงินธนาคาร

พนักงานเสิร์ฟอาหาร

ผู้เลี้ยงปศุสัตว์

ช่างไม้

ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

คนงานทำความสะอาดหน้าต่าง