วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์:

"มุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ:

(1) พัฒนาระบบและสร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

(2) รวบรวมและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน

(3) ประสานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ประชาชน

(4) ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย