สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 RSS