สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2560 RSS