61.ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานไฟฟ้าต่อการจ้างงาน RSS