สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน มิถุนายน 2562 RSS