สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562 RSS