สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน สิงหาคม 2562 RSS