สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้างและความต้องการแรงงานประจำเดือน ตุลาคม 2562 RSS