tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

ความพึงพอใจในการทำงานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น 1


ความพึงพอใจในการทำงานของแรงงานนอกระบบบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษาผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น 1