tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

Esan LMI Report EP.1

อีสาน แอลเอ็มไอ รีพอร์ต ตอนที่ 1 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำรายการESAN LMI Report เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน