ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว/สถานประกอบการ RSS

 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี  ร่วมกันเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว/สถานประกอบการและให้คำแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

          1. นางอรทัย  เภาเปรม ประกอบกิจการทำไร่มันสัมปะหลัง ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จ้างคนงานทั้งสิ้น 14 คน คนไทย 10 คน คนงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 4 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำความผิด

          2. นายนิวัฒน์ พรมแสง ประกอบกิจการทำไร่ข้าวโพด  ตั้งอยู่เลขที่ 85/1 หมู่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จ้างคนงานทั้งสิ้น 11 คน เป็นคนไทย ไม่มีการจ้างคนงานต่างด้าว

          3. นายโพธิ์ประดิษฐ์ โพธิ์อ่อง ประกอบกิจการทำไร่มันสัมปะหลัง ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จ้างคนงานทั้งสิ้น 8 คน เป็นคนไทย 3 คน คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 5 คน 

มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำความผิด

          4. นายบุญรัตน์ ฤทธิ์บำรุง ประกอบกิจการทำข้าวโพดหมัก(อาหารสัตว์) ตั้งอยู่เลขที่ 64/3 หมู่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จ้างคนงานทั้งหมด 5 คน เป็นคนไทย ไม่มีคนงานต่างด้าว