ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 และแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว RSS

 

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางกันยารัตน์ วามเกษ เข้าร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำเดือน กันยายน 2563 

        ในโอกาสนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 และแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019